Náhled na směrnici:

 

Text směrnice:

 

VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 

obchodní název:      Společenství pro dům Jižní 3,5,7, 695 01 Hodonín
sídlo:                        Jižní 3771/5, 695 01 Hodonín
IČ:                           01935593
Zastoupený pověřeným vlastníkem: HODONAN, stavební bytové družstvo 
Zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně,

 

obchodní                 HODOŇAN, stavební bytové družstvo
název: sídlo:            Na Pískách 3275/3, 695 01   Hodonín
IČ:                           00049018
DIČ:                         CZ00049018
zastoupený:             XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - ředitelka družstva
bankovní spojení:     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:                XXXXXXXXXXXX
Zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXV, vložka 198

 

Obsah:

 1. Účtový rozvrh
 2. Způsoby účtování
 3. Oběh účetních dokladů
 4. Podpisové vzory
 5. Účetní závěrka
 6. Inventarizace majetku a závazků
 7. Ostatní

 

1. Účtový rozvrh

 • vychází z účtové osnovy pro nevýdělečné organizace SVJ

- vlastní majetek účt tř. 0

- účt. tř. 2-211, 221, 261

- účt. tř.3 -311,314, 315, 321, 324, 325, 331, 341, 342, 345, 346, 348, 378, 379,385, 395

Náklady

501, 511, 512, 518, 521, 538, 544, 546, 549, 591, 595

Výnosy

602,641, 643, 644, 648, 649, 691

Fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé půjčky

911,931,932, 951,955,959

Závěrkové účty

961,962, 963

Podrozvahové účty

972, 973, 974, 999,

 

2. Způsoby účtování

Společenství vede podvojné účetnictví v souladu s platnými zákonnými normami.

 • vychází z vyhl. 504/2002 Sb. a ze Sdělení MF č j .281/55 462/2002
 • náklady spojené se správou účtuje SVJ na účtech 955 nebo na účtech 5. účtové třídy
 • přeplatek vrací vlastníkovi hotově nebo připisuje do na bankovní účet
 • SVJ vybírá zálohy na služby od vlastníků, předpis účtuje na účet 324 a na konci účetního období tento účet zúčtovává s účty 315a přeplatek (nedoplatek) vyrovnává po skončení zúčtovacího období s vlastníky.

 

Oběh peněžních prostředků mezi správcem, SVJ a jednotlivými vlastníky je řešeno následovně:

Jednotliví vlastníci zasílají zálohy na účet družstva včetně záloh na služby a částku předpisu nákladů spojených se správou družstvo zasílá na účet SVJ, služby vypořádá s vlastníky družstvo.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek SVJ nevlastní majetek, eviduje se v podrozvaze.

Drobný hmotný a nehmotný majetek - SVJ ho nakupuje z dlouhodobé zálohy a v účetnictví ho vede na podrozvahovém účtu např. 973 (majetek je ve spoluvlastnictví jednotlivých členů).

- SVJ zřizuje fond ze zisku účet 911

jeho tvorba a čerpání je v souladu se statutem fondu

- zřizuj e účet 901 - vlastní jmění

jeho tvorba a čerpání je v souladu se stanovami SVJ

 

3. Oběh a přezkušování účetních záznamů

 • faktury přijaté od družstva (přefakturace nákladů spojených se správou)

účetní, technik po stránce formální správnosti, pověřený člen výboru SVJ

termín: lx měsíčně

 • faktury přijaté od jiného dodavatele

účetní, technik po stránce formální správnosti, pověřený člen výboru SVJ

termín: 1 x měsíčně

 • objednávky stavebních prací

předseda výboru SVJ, pověřený člen SVJ

termín: před započetím akce

 • faktury vydané SVJ (za družstevní byty, pronájem NP a další)

účetní, pověřený člen výboru/vlastník, technik

termín: před odesláním faktury

 • výpisy z účtu - účetní
 • pokladní doklady - účetní, dva členové výboru SVJ/pověřený vlastník

termín: 1 x měsíčně

 • příkaz k úhradě - předseda výboru a pověřený člen

termín: pondělí, středa

 • odměny členů statutárních orgánů - předseda výboru SVJ a člen výboru/pověřený vlastník, účetní, rozhodnutí členské schůze

termín: před výplatou

 • mzdy zaměstnanců SVJ - účetní, předseda SVJ/pověřený vlastník

termín: před uskutečněním práce

 • odvody daní do SR- účetní, předseda SVJ a člen/pověřený vlastník

termín: před podáním daň. Přiznáni

 • účetní závěrka a daňové přiznání - účetní SVJ, předseda výboru SVJ a člen/pověřený vlastník

termín: po ukončení účetního období

 • úvěrová smlouva - předseda výboru SVJ, člen výboru SVJ/pověřený vlastník, schválení shromážděním SVJ

termín; na vědomí účetní ihned po podpisu

 • smlouva o stavebním spoření - předseda výboru SVJ, člen výboru SVJ/pověřený vlastník

termín: na vědomí účetní ihned po podpisu

 

4. Podpisové vzory

 1. osob oprávněných disponovat peněžními prostředky SVJ
 2. členů SVJ odpovědných za další činností
 3. odpovědných za správu domu a účetnictví

 

5. Účetní závěrka

 • rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha
 • rozvaha - výkaz dle vyhl. 504/2002 Sb,
 • výkaz zisků a ztráty - výkaz dle vyhl. 504/2002 Sb.
 • příloha k účetní závěrce dle vyh. 504/2002 Sb.

 

6. Inventarizace majetku a dokladu

 • povinnost daná zákonem § 29 a § 30 zák. 563/91 Sb. o účetnictví
 • dokladová
 • majetku

 

7. Ostatní

 • dohody o použití úroků z BU
 • dohody o stanovení hranice pro začlenění majetku SVJ do hmotného nebo nehmotného
 • dohody o rozdělení výnosů z pronájmu nebytového prostom, úroků z termínovaného vkladu aj.
 • dohody o finančním vypořádání přeplatků a nedoplatků na správu
 • dohody o řešení spoluvlastnických podílů na majetku SVJ u vlastníků, kteří odstupují
 • dohody o tvorbě a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy
 • dohody o předepisování úroků z prodlení vlastníkům
 • dohody o úvěrech právnické osobě
 • dohody o stavebním spoření

 

Vypracovala;

vedoucí ekonomického úseku bytového družstva HODOŇAN

 

Platnost předpisu od 27.12.2013